Back

งานฝีมือ

เครื่องโลหะแบ่งได้เป็นสองชนิดที่พบในเขตจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่เครื่องเงิน และเครื่องทองเหลือง แหล่งผลิตเครื่องเงินที่พบในจังหวัดเชียงใหม่มีทั้งหมด ๒ แหล่ง คือ “ชุมชนบ้านวัวลาย” และ “บ้านศรีสุพรรณ” ถือได้ว่าเป็นแห่งผลิตเครื่องเงินแหล่งใหญ่ของเมืองเชียงใหม่ที่มีการทำเครื่องเงินผลิตภัณฑ์

งานหัตถกรรมพื้นบ้านประเภทหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะเป็นภาชนะรูปทรงต่างๆ ที่ขึ้นเกิด จากการขดหรือสานไม้ไผ่ให้ได้รูปทรงตามต้องการ จากนั้นนํามาเคลือบด้วยยางรักเพื่อให้ภาชนะมีความคงทนแข็งแรง

เครื่องจักสานพื้นบ้านในภาคเหนือหรือล้านนานั้น ถือได้ว่าเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่มีการ ทําสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานแล้ว ดังเห็นได้จากภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารของวัดหลายแห่งใน เขตภาคเหนือ ที่มีภาพชาวบ้านใช้เครื่องจักสานในชีวิตประจําวันปรากฏอยู่ คําว่า “เครื่องจักสาน” นั้นเป็นคําที่เรียกขึ้น

การแกะสลักไม้เป็นงานศิลปกรรมพื้นบ้านของชาวล้านนา ที่ทำสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ในอดีต การแกะสลักไม้ส่วนใหญ่จะเป็นงานศิลปกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งก่อสร้าง เนื่องในพุทธศาสนา นอกจากนั้นก็จะการแกะไม้เพื่อใช้ประดับตกแต่งบ้านเรือนบ้าง หรือทำเป็นสิ่งของเครื่องใช้เล็กๆ น้อยๆ บ้าง

เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประชาชนในท้องถิ่นกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ของเมืองเชียงใหม่